Harju maakonna, valdade ja Tallinna linna sünnitoetused.

Anija vald

Sünnitoetus määratakse lapse sünni puhul lapse vanemale tingimusel, et lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Anija valla elanik(ud) enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Anija vallas hiljemalt jooksva aasta 01. jaanuarist ning lapse elukohana on registreeritud Anija vald. Sünnitoetuse suurus on 320 eurot lapse kohta.

Harku vald

Sünnitoetus Harku vallas on 350€.

Jõelähtme vald

Lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuarist ning lapse elukohana on registreeritud Jõelähtme vald. Sünnitoetuse määraks on 350 eurot.

Keila linn

Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanematest, sh üksikvanemale, tingimusel, et laps on Keila elanik ning mõlemad vanemad on Keila linna elanikud lapse sünnile eelneva aasta 31. detsembrist. Kui Keila linna elanik on ainult üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast. Sünnitoetuse esimene osa – 60% sünnitoetuse määrast – makstakse pärast avalduse esitamist 30 päeva jooksul. Sünnitoetuse teine osa – 40% sünnitoetuse määrast – pärast lapse üheaastaseks saamist 30 päeva jooksul.

Kiili vald

Õigus sünnitoetusele on perel, kus lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt lapse sünni registreerimise ja toetuste taotlemise ajal on Kiili vald, kusjuures arvestades asjaoluga, et koos meditsiinilise sünnitõendi või sünniakti andmetega kantakse vastsündinu elukoha aadressina rahvastikuregistrisse tema ema elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadress. Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud täies määras, kui mõlema vanema elukoht rahvastikuregistris on Kiili vald, ning pooles vallavalitsuse kehtestatud määras, kui ainult ühe vanema elukoht on rahvastikuregistris Kiili vald. Üksikvanemale makstakse toetus täies määras. Toetuse suurus on 350 eurot. Mitmikute sünni korral on lapsevanemal õigus taotleda täiendavat toetust 100 eurot kuus kuni 6 kuud alates laste sünnist. Toetuse taotlemiseks peab mõlema vanema rahvastikuregitrijärgne elukoht olema Kiili vald.

Kose vald

Sünnitoetus on 400 eurot. Toetust makstakse lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse sünni registreerimist Kose valla elanik. Mitmikute sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

Kuusalu vald

Sünnitoetust saab taotleda lapsevanem tingimusel, et lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla elanikud enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Kuusalu vallas vähemalt 6 kuud enne lapse sündi. Toetus makstakse kahes võrdses osas: I osa toetusest (200 eurot) makstakse kuni 3 kuud pärast lapse sündi. Sünnitoetuse II osa (200 eurot) makstakse lapse 1-aastaseks saamise kuul kui laps on jätkuvalt olnud aasta jooksul rahvastikuregistri järgi Kuusalu valla elanik.

Loksa linn

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapse emale, kui lapse ema on Loksa linna elanik vähemalt 6 kuud vahetult enne lapse sündi. Sünnitoetust makstakse lapse emale ka juhul, kui lapse isa on Loksa linna elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi ja lapse ema on linnaelanikuks registreerinud enne lapse sündi. Sünnitoetuse suurus on 300 eurot kahele esimesele lapsele ja alates kolmandast lapsest 400 eurot.


Lääne-Harju vald

Lääne-Harju vallavalitsus maksab lapse sünnitoetust 550 eurot. Toetust makstakse kahes osas – esimene osa on 350 eurot ja teine osa – 200 eurot. Esimene osa makstakse lapse ühele vanemale tingimusel, et lapse ema on rahvastikuregistri andmetel lapse sünnihetkel Lääne-Harju valla elanik ja üks lapsevanematest on elanud Lääne-Harju vallas katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi. Teine osa makstakse välja pärast lapse ühe aastaseks saamist, tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanem või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Lääne-Harju valla elanikud alates lapse sünnist kuni aastaseks saamiseni.

Maardu linn

Sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik(ud) enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel elanud Maardus vähemalt kuus kuud vahetult enne lapse sündi ning laps on rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik sünnist alates ja lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel taotlejaga ühel aadressil. Sünnitoetus makstakse kahes osas: 1) 50% toetusest pärast lapse sündi. 2) 50% toetusest pärast lapse 1-aastaseks saamist tingimusel, et laps ja mõlemad lapse vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel olnud Maardu linna elanikud lapse 1-aastaseks saamise ajal ning on olnud Maardu linna elanikud 6 kuu jooksul enne lapse 1-aastaseks saamist. Toetuse määr on: 1) esimese lapse sündimisel 384 eurot; 2) teise lapse sündimisel 500 eurot; 3) kolmanda ja neljanda lapse sündimisel 1152 eurot eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elus; 4) viienda ja enama lapse sündimisel 1536 eurot eeldusel, et kõik lapsed on alaealised ja elus.

Raasiku vald

Sünnitoetust võib taotleda lapse sünni puhul sünni kande alusel tingimusel, et võrdset hooldusõigust omavate vanemate või lapse ainuhooldusõigust omava vanema või lapse eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel vähemalt kolm kuud enne lapse sündi Raasiku vald. Kui nimetatud ajal on ainult ühe vanema elukoht rahvastikuregistris Raasiku vald, makstakse toetust pooles määras. Üksikvanemale makstakse toetust täismääras. Sünnitoetuse täismäär on 320 eurot.

Rae vald

Sünnitoetus (320 eurot) kantakse lapsevanema arvelduskontole. Lapse mõlemad vanemad peavad olema rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt 3 kuud enne lapse sündi. Kolmikute või enamate mitmike sünni puhul makstakse toetust iga sündinud lapse kohta kehtestatud toetuse kahekordses piirmääras. Näiteks kui toetus on 320 €, on selle kahekordne piirmäär 640 €. Kolmikute sünni puhul on toetus 3×640 ehk 1920 €.

Saku vald

Sünnitoetust on õigus saada lapse ja lapsendatud lapse vanemal, kui vanema elukohana on lapse sünni aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris registreeritud Saku vald ning vastsündinu on registreeritud Saku valda. Toetust makstakse vallavalitsuse kehtestatud määras, kui mõlemate vanemate aadress on rahvastikuregistris lapse sünni aasta 1. jaanuari seisuga Saku vald. Kui sellele tingimusele vastab vaid üks vanem, siis on õigus saada pool toetust. Üksikvanemale makstakse toetus täies määras. Sünnitoetus 320 eurot.

Saue vald

Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest, kui laps on sündimise hetkel Saue valla elanik ja mõlemad lapse vanemad on Saue valla elanikud lapse sünni hetkel ja toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga. Kui Saue valla elanik on ainult laps ja üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast. Üksikvanemal, kes vastab toetuse tingimustele, on õigus saada sünnitoetust kogu toetusmäära ulatuses. Sünnitoetuse täismäär on 320 eurot.

Tallinna linn

Lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanik(ud) enne lapse sündi. Üks lapse vanematest või üksikvanem on rahavastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi. Sünnitoetus (perre on sündinud üks laps) 320 eurot makstakse kahes osas, ühekordse taotluse alusel: 50% taotluse esitamise järgselt ja 50% pärast lapse aastaseks saamist tingimusel, et laps ja tema vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel katkematult olnud Tallinna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni. Kaksikute sünnitoetus (perre on sündinud kaksikud) 1000 eurot makstakse ühes osas. Mitmike sünnitoetus (perre on sündinud kolm või enam last) 6392 eurot makstakse ühes osas.

Viimsi vald

Sünnitoetuse saamiseks Viimsis peavad lapse mõlemad vanemad olema rahvastikuregistri andmetel valla elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse vanematest rahvastikuregistri andmetel Viimsi elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi. Sünnitoetuse suurus on 350 €.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.