Pärnu maakonna sünnitoetused.

Häädemeeste vald

Sünnitoetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal, kui tema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on enne lapse sündi või lapsendamist vähemalt üks aasta (12 kalendrikuud) Häädemeeste vald ja laps on sünni registreerimisest alates kantud rahvastikuregistri järgi Häädemeeste valla elanikuks. Sünnitoetuse suurus on 400 eurot.

Kihnu vald

Sünnitoetuse suurus on 1000 eurot lapse kohta, mis makstakse välja neljas osas. Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest tingimusel, et laps registreeritakse sündimisel Kihnu valla elanikuks ning lapse vanema või lapsendaja elukohaks lapse sünni aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistris Kihnu vald. Esimene osa, 300 eurot, makstakse välja lapse sünni registreerimise järgselt. Teine osa, 200 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 1. jaanuari seisuga on jätkuvalt Kihnu vald. Kolmas osa, 200 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel teisel aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 1. jaanuari seisuga on Kihnu vald. Neljas osa, 300 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel kolmandal aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 1. jaanuari seisuga on Kihnu vald.

Lääneranna vald

Sünnitoetuse suuruseks on 500 eurot. Sünnitoetuse summa makstakse välja kahes osas, millest esimene osa on 350 eurot ja teine osa 150 eurot. Sünnitoetuse esimene osa makstakse lapsevanemale tingimusel, et vähemalt üks lapsevanem või eestkostja on vähemalt kuus kuud enne lapse sündi olnud katkematult rahvastikuregistri järgi Lääneranna valla elanik ja sünni registreerimisel kantakse laps rahvastikuregistris Lääneranna valla elanikuks.

Põhja-Pärnumaa vald

Taotleja elukoht peab olema rahvastikuregistrijärgselt Põhja-Pärnumaa vallas katkematult vähemalt kuus kuud enne lapse sündi. Lapse elukoht sünni registreerimisel Põhja-Pärnumaa vallas. Toetuse määr 400 eurot makstakse kahes osas: ühe kuu jooksul lapse sünni registreerimisest ja ühe kuu jooksul lapse 1. aastaseks saamisest. Mitmikute sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest. Toetuse teist osa ei maksta, kui taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa või taotleja ja laps on peale esimese osa väljamakset registreeritud rahvastikuregistri andmetel teise omavalitsuse elanikuks.


Pärnu linn

Sünnitoetuse suurus on 500 eurot lapse kohta. Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanemale, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Pärnu linn. Toetus makstakse välja kolmes osas. Esimene osa, 300 eurot makstakse pärast lapse sündi. Teine osa, 100 eurot, makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga. Kolmas osa, 100 eurot, makstakse lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse 2-aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga.

Saarde vald

Lisaks riiklikule sünnitoetusele makstakse igale Saarde valla vastsündinule valla eelarvest ühekordset toetust, mille suurus on 500 eurot. Sünnitoetus kantakse ühe lapsevanema arvelduskontole tema avalduse alusel kolmes osas järgmiselt: esimene osa – 300 eurot kümne tööpäeva jooksul lapse sünni registreerimisest, teine osa – 100 eurot lapsevanema avalduse alusel lapse aastaseks saamisel, kolmas osa – 100 eurot lapsevanema avalduse alusel lapse kaheaastaseks saamisel.

Tori vald

Sünnitoetus – 500 eurot. Sünnitoetust makstakse lapse sünnijärgse elukoha registreerimisel Tori valla elanike registrisse juhul, kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga Tori vallas. Laps peab olema Tori valla elanik sünnist alates.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.