Tartu maakonna sünnitoetused.

Elva vald

Sünnitoetus 550 eurot, millest esimene osa (300 eurot) makstakse peale lapse sündi ja teine osa (250 eurot) makstakse välja hiljemalt 10 päeva pärast lapse ühe aastaseks saamist tingimusel, et laps ja üks lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel olnud püsivalt Elva valla elanikud. [01.01.2019 seisuga]

Kambja vald

Toetust makstakse kahes osas. Esimene osa makstakse lapsevanema taotluse alusel vanemale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris enne lapse sündi on Kambja vald ning laps registreeritakse sünnijärgselt Kambja valla elanikuks. Teine osa makstakse lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et on endiselt täidetud punktis 1 sätestatud tingimused ning lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud järjepidevalt Kambja vallas. Sünnitoetuse I osa suurus on 250 eurot ja II osa 100 eurot. Kokku 350 eurot.

Kastre vald

Sünnitoetust makstakse lapsevanemale või last kasvatavale õigustatud isikule lapse eest, kelle elukohaks jääb peale sünni registreerimist Eesti rahvastikuregistri andmetel Kastre vald. Toetust suuruses 750 eurot makstakse, kui lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on olnud Kastre valla elanikud vähemalt kolm kuud enne lapse sündi. Toetust suuruses 450 eurot makstakse, kui lapse üks vanematest on olnud Kastre valla elanik vähemalt kolm kuud enne lapse sündi. Toetuse maksmine toimub kolmes osas.

Luunja vald

Sünnitoetust makstakse iga lapse sünni korral lapse vanemale kui lapse üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel olnud Luunja valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse sünni registreerimisest kuni sünnitoetuse viimase osamakseni elukoht pidevalt registreeritud Luunja valda. Sünnitoetust makstakse kolmes osas: toetuse I osa (makstakse pärast lapse sündi) esimese ja teise lapse puhul 300 eurot, kolmanda ja iga järgmise lapse puhul 420 eurot. Toetuse II osa (makstakse lapse 1-aastaseks saamisel) 150 eurot. Toetuse III osa (makstakse lapse 2-aastaseks saamisel) 150 eurot. Mitmikute sünni korral rakendatakse igale lapsele toetuse maksimaalmäära.

Nõo vald

512 eurot makstakse välja kolmes osas – I osa 128 € lapse sündimisel, II osa lapse aastaseks saamisel ja III osa 256 € lapse kahe aastaseks saamisel. Esimene osa makstakse välja lapse sünni järgselt, kui ühe vanema elukohaks rahvastikuregistri andmetel on enne lapse sündi registreeritud Nõo vald. Teine osa makstakse välja lapse ühe aasta vanuseks saamisel kui lapse ja ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse üheaastaseks saamist Nõo vald. Kolmas osa makstakse välja lapse kahe aasta vanuseks saamisel kui lapse ja ühe vanema (hooldaja, eestkostja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse kaheaastaseks saamist Nõo vald.


Peipsiääre vald

Sünnitoetust 500 eurot on õigus saada alates 1. jaanuarist 2018 vastsündinu ühel Peipsiääre vallas alaliselt elaval vanemal, kes on rahvastikuregistrisse kantud Peipsiääre valla elanikuna ning tingimusel, et laps rahvastikuregistri andmetel on Peipsiääre valla elanik. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetust samadel tingimustel. Toetust makstakse kolmes osas järgmiselt: esimene osa lapse sünni registreerimisel 200 eurot, teine osa lapse 1 aasta vanuseks saamisel 100 eurot (tingimusel, et lapse ja vanema ühine elukoht on jätkuvalt ja katkematult Peipsiääre vald) ja kolmas osa lapse 2 aasta vanuseks saamisel 200 eurot (tingimusel, et lapse ja vanema ühine elukoht on jätkuvalt ja katkematult Peipsiääre vald).

Tartu linn

Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas. Taotleja elukoht peab olema registreeritud Tartu linna vähemalt kuus kuud enne vastavate tähtpäevade saabumist (lapse sünd, lapse üheaastaseks saamine, lapse kaheaastaseks saamine). Toetuse kõigi osade saamiseks peab lapse registrijärgne elukoht olema samuti Tartu linnas. Täiendavat lapsetoetust makstakse Tartu linnas kolmes osas: toetuse I osa (makstakse pärast lapse sündi – 64 eurot), toetuse II osa (makstakse lapse üheaastaseks saamisel – 128 eurot) ja toetuse III osa (makstakse lapse kaheaastaseks saamisel – 320 eurot).

Tartu vald

Sünnitoetuse määr on 512 eurot lapse kohta, millest esimene osa (320 eurot) makstakse vanemale pärast lapse sünni registreerimist ja teine osa (192 eurot) lapse aastaseks saamisel, tingimusel, et laps on Rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Tartu valla elanik.


Taotlemine elektrooniliselt ID-kaardi abil otse valla/linna kodulehelt, kust leiate ka rohkem informatsiooni. Õigusaktidega saate tutvuda Riigiteataja võrguväljaande veebilehelt.